Bpw Dingil (Büyük) (Kundak Yayý - Baský Yayý - Toz tapasý - Kupilya - Perno- Rondela)

Bpw Dingil (Büyük) (Kundak Yayý - Baský Yayý - Toz tapasý - Kupilya - Perno- Rondela)

Ferbe No: 84053

WVA No: 29228

Oem No: 05.092.090130

Beþer Balata’da üretilen disk balatalarý orta ve yüksek sürtünme katsayýsýna sahip olup ýsýnma ve aþýnma direnci oldukça iyidir. Bu ürünler binek ve hafif ticari araçlarýn beklentilerine göre özenle tasarlanmýþtýr. Kullaným koþullarýna uygun olarak sýnýflandýrýlmýþ olan formülasyonlar farklý markalarýmýz ile sunulmuþtur. Dinamometre ve endüstriyel denemelerde test edilen bu ürünlerimiz en zor þartlarda bile iyi fren performansýný garanti eder. Ürünlerimizin büyük bir kýsmýnýn ECE R-90 kapsamýnda onay belgeleri mevcuttur.


Top